... การจัดทำบัญชี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา
เป็นการลดความเสี่ยง จากภาระภาษี อากรต่าง ๆ และการ
ถูกตรวจสอบ จาก ... กรมสรรพภากร ...

บริการที่ท่านจะได้รับ ...จากเรา

1. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี และ การจัดเก็บระบบ
        เอกสารบัญชีที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทท่านตามที่กฎหมาย
        กำหนด
3. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภทและรายงาน
        ทางบัญชี ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรม
        สรรพากรกำหนด
4. บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากร
        ยอมรับล่าสุด
5. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่น ในแต่ละเดือน
        ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ,
        รายงานภาษีขาย,พร้อมบริการนำส่งสรรพากร
6. จัดทำและยื่นแบบงบประมาณการ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
         ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) ส่งสรรพากร
7. จัดทำและยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
         ภาษีสิ้นปี (ภงด.50) ส่งสรรพากร
8. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
         สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
9. ปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชี พร้อม
         รายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบ
         ยอดเงินฝากธนาคาร, รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ,
         ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา
10. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษ
         สำหรับสมาชิก
11. เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
         ทางบัญชีบริษัท
12. รับปรึกษาและให้คำแนะนำฟรี 

                                  >>  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...
.................................................................................

บริการจัดทำบัญชี ( ครบวงจร )
HOME                                 AUDIT                            SERVICES                       CONTACTS
A.S. Accountant
เอ. เอส. การบัญชี
  >> สินค้าต่าง ๆ
>>  Account Software
>>  Account Consultant
>>  SME Software
>>  Web Hosting
>>  Web Design
>>  Web Marketing Consultant
>>  Software
>>  Network System
>>  Lan & Wan & VPN
>>  Wireless Lan

  >>  บริการต่าง ๆ

> บริการรับทำบัญชี ครบวงจร

> บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
    ( บริษัท , ห้างหุ้นส่วน )

> บริการรับวางระบบบัญชี
    ( โดยใช้ Software )

> บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ
    ( บัญชี และ ภาษีอากรต่างๆ )
      โดย ... ผู้เชี่ยวชาญ ...

> บริการ จำหน่าย และติดตั้ง
    ( Software ระบบบัญชี )

> บริการ จำหน่าย และติดตั้ง
    ( Software ระบบงาน SME )

> บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ
    ( การใช้งาน SoftWare ต่างๆ )
      โดย ... ผู้เชี่ยวชาญ ...

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...

..........................................................................

Prefer to e-mail your question or just want to send us some feedback?


ค่าบริการจัดทำบัญชี
          ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ... ( บริการรับเอกสารถึงที่ )

> ค่าบริการจัดทำบัญชี ... เริ่มต้นที่ ....... 2,500.- ต่อเดือน
> ค่าตรวจสอบบัญชี    ........... ( ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร )
> บริการรับเอกสารถึงที่

พิเศษ !  ช่วงนี้ค่าบริการจัดทำบัญชี
       เพียง ... 1,500.- ต่อเดือน


                                  >>  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...
.................................................................................

Account ... Web Design ... Web Hosting ... Web Marketing   &   SME   Consultant ...  

2007-2009  AS Accountant.   All rights reserved.
ทำบัญชี ...   กับเรา
วันนี้ ! ... คุณอาจสร้าง
รายได้เบื้องต้น ...

จากการโฆษณา ... บน ...
... เว็บไซต์ ... ของท่าน !

  10,000 - 50,000  / ปี
สนใจ ... กรุณา Click