HOME                                 AUDIT                            SERVICES                       CONTACTS
A.S. Accountant
เอ. เอส. การบัญชี
  >> สินค้าต่าง ๆ
>>  Account Software
>>  Account Consultant
>>  SME Software
>>  Web Hosting
>>  Web Design
>>  Web Marketing Consultant
>>  Software
>>  Network System
>>  Lan & Wan & VPN
>>  Wireless Lan

  >>  บริการต่าง ๆ

> บริการรับทำบัญชี ครบวงจร

> บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
    ( บริษัท , ห้างหุ้นส่วน )

> บริการรับวางระบบบัญชี
    ( โดยใช้ Software )

> บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ
    ( บัญชี และ ภาษีอากรต่างๆ )
      โดย ... ผู้เชี่ยวชาญ ...

> บริการ จำหน่าย และติดตั้ง
    ( Software ระบบบัญชี )

> บริการ จำหน่าย และติดตั้ง
    ( Software ระบบงาน SME )

> บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ
    ( การใช้งาน SoftWare ต่างๆ )
      โดย ... ผู้เชี่ยวชาญ ...

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...

..........................................................................

Prefer to e-mail your question or just want to send us some feedback?


บริการตรวจสอบบัญชี (Audit)
                         ... นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องปิดบัญชีและ
มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบบัญชี และ เซ็นรับรอง
งบการเงิน ก่อนนำส่งหน่วยงานราชการ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะมี
การดำเนินงานหรือไม่ ...

โดย ... ทีมงานผู้ตรวจสอบผู้มีประสบการณ์ ...

ขอบเขตของบริการ ... 

1. ตรวจสอบบัญชี- งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชี
           รับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง
           ในการควบคุมภายในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งได้พบ
           ในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
3. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบ
           การยื่นงบการเงินได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
           (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์


                                  >>  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...
.................................................................................

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี (Audit)
          ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ... ( บริการรับเอกสารถึงที่ )

> ค่าบริการจัดทำบัญชี ... เริ่มต้นที่ ....... 2,500.- ต่อเดือน
> ค่าตรวจสอบบัญชี    ......................  ต้องประเมินราคา
          ( ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร ยอดรายได้
               และความยากง่าย ซับซ้อนในการจัดทำ )
> บริการรับเอกสารถึงที่

                                  >>  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...
.................................................................................

Account ... Web Design ... Web Hosting ... Web Marketing   &   SME   Consultant ...  

2007-2009  AS Accountant.   All rights reserved.